KBF Historik

Historisk tillbakablick


Om KBF

Korshamns badförening är en ekonomisk förening, där alla hjälps åt för att nå en trevlig

gemenskap och sköna bad. Har du frågor maila gärna till ordforande@korshamn.eu

År 1931 

utarrenderade Charles Andersson till ett antal personer ett markområde av sin fastigheten

N:o 1 Kyvik , bestående av den södra sidan av badstranden i Korshamnsviken till det s.k. Huvudet under en tid av fem år räknat från den 1 juni 1932 till den 1 juni 1936. Det årliga arrendet utgjorde 50 kr. Avtalet förlängdes 1936 med fem år till 1941 och ytterligare fem år till 1946. Avtalet upphörde att gälla 22/2 1942 och ersattes med ett liknande avtal, årskostnaden var 100kr och avtalspart var KBF.

 

År 1945 

bildades KBF u.p.a, och stadgarna registrerades den 29 september 1945 hos Länstyrelsen i Hallands län. (Stadgarna reviderades 1962 och 1992)

 

År 1947 

inköpte KBF en del av Kyvik 1:33 norr och nordväst om Korshamn. Det inköpta området Kyvik 1:50, bestod av tre skiften på tillsammans 1,35 hektar, köpeskillingen var 12000kr. Med köpet följde rätten (servitut) att som fritidsområde begagna den öppna plats som från Korshamnsviken i söder sträcker sig till gränsen mot Kyvik 1:6 i nordväst, samt rätten att begagna vattenområdet utanför för bad och båtplats inklusive rätten att genom förbättringsarbeten öka strandens användbarhet för berörda ändamål.

Lagfartsbeviset är utfärdat den 9 juni 1948 och har nr 555. Arrendeavtalet från 1941 upphörde därmed att gälla.

 

År 1959 

träffade KBF ett nytt köpekontrakt gällande förvärv av del av Kyvik 1:33 för 13500kr. Kontraktet förutsatte erforderligt tillstånd till avstyckning. År 1961 beslutade Särö kommun att köpa in marken , KBF överklagade, ärendet underställdes Kgl Mj:t, som icke fann skäl att bifalla ansökningen.

 

År 1961 

ansökte KBF hos Västerbygdens Vattendomstol om tillstånd att stänga av sunden mellan Korshmnsskären och fastlandet medelst förbindelsebryggor och utföra båtbryggor i dess sund och vid stranden av Korshamnsviken. Kommunen bestred bifall. KBF återkallade då sin ansökan betr förbindelsebryggorna men fullföljde ansökan på så sätt att föreningen anhöll att i den mindre viken få uppföra två båtbryggor och i den yttre viken två båtbryggor på lämpliga platser och en stenpir för att skydda dessa.

 

År 1963 

ägde huvudförhandlingar i Vattendomstolen rum.

Domstolen hade att pröva om de ifrågasatta anläggningarna kan tillåtas enligt vattenlagen." Då dessa endast berör av föreningen med ständig servitutsrätt disponerat område och icke inverkar på vattenståndet eller förnärma allmänna intressen finner vattendomstolen hinder icke möta mot bifall till ansökningen. Huruvida byggnadsnämndens tillstånd erfordras ligger utom vattendomstolens bedömande."

I domslutet lämnar domstolen KBF tillstånd att utföra fyra båtbryggor, två i den inre och två vid den yttre vikens norra strand samt till skydd för de senare en 30 meter lång stenpir 1-1,5 meter över medelvattenytan.

Här finner du en mycket trevlig läsning av vårt fina Korshamn.

Denna historik skrevs 2009 av Gilbert Dyne.

Gilbert, som tyvärr inte längre finns bland oss, lade ner ett stort arbete tillsammans med många "Korshamnsprofiler" för att skapa en återblick i vårt fina Korshamn.